Terária můžeme dělit podle několika kritérií. Pokud budeme dělit dle biotopu, rozeznáváme základní 3 druhy. Variant je samozřejmě mnohem více, neboť i různých biotopů je velké množství. Pokud bychom se měli bavit o opravdových biotopech, museli bychom volit např. i přesný druh rostlin, což může být někdy pěkný oříšek. Může se totiž jednat o endemitní rostliny, rostoucí pouze na malé oblasti, což znamená, že je v našich podmínkách není možné sehnat. Pokud tyto rostliny nahradíme jinými, už vlastně nemůžeme nazývat terárium biotopovým. Často toto neřešíme a jde nám především o výsledný efekt u kterého je důležité, aby byl vhodný pro chovaná zvířata a dělal nám radost.

Tropické terárium

Pro tropická terária je typická vyšší vlhkost, dostatek rostlin, lián a kořenů. Tato terária jsou ideální pro zvířata z tropických a subtropických oblastí. Jako substrát se nejčastěji používá lignocel (drcená kokosová kůra), rašelina smíchaná s pískem, jedlová či kokosová kůra. Tyto druhy substrátů jsou vhodné i pro pěstování živých rostlin, které napomáhají v teráriu udržovat optimální mikroklima. Tropická terária můžeme zvlhčovat manuálními ostřikovači, automatickými rosícími systémy, mlhovači nebo vodopády. Subtropická terária bývají vyhřívána v rozmezí 22 – 28°C s nočním poklesem. Lokální výhřev může být i vyšší. Vlhkost se opět podle druhu pohybuje mezi 60 a 80%. Velká část živočichů, žijící v spodním patře lesa UVB záření nepotřebuje. Pokud je UVB záření nutné, volíme UVB s nižší intenzitou. Pro noční výhřev a pozorování můžeme použít žárovky s nižším výkonem a modrým světlem.

In the tropical terrariums there is typically higher moisture, plenty of plants, lianas and roots. These terrariums are ideal for animals from tropical and subtropical areas. The substrates which are mostly used are lignocel (crushed coconut pulp), peat mixed with sand, fir or coconut peel. These types of substrates are also suitable for growing live plants that helps the terrarium maintain optimal microclimate. Tropical terrarium can be moistened with manual sprays, automatic sprinkler systems, foggers or waterfalls. Subtropical terrariums are usually heated in the range of 22 – 28 ° C with temperature drop at night. Local heat spot can be higher. The humidity is between 60 and 80% depending on the species. Many of the animals which live on the lower floor of the forest do not need UVB radiation. If UVB radiation is required, select UVB with a lower intensity. For night heating and observation bulbs with lower power and blue light can be used.

Pouštní terárium

Pouštní biotop v teráriu bývá zpravidla vytvořen z písku, kamenů a kořenů. Písek je vhodné volit přímo terarijní. Pouštní terária bývájí zpravidla vytápěná na 26 – 30°C s lokálním výhřevem i více jak 40°C (teplota závisí na druhu chovaného živočicha). Téměř všechny druhy pouštních živočichů (kromě těch nočních), potřebují UVB záření. Tyto druhy se vyskytují v místech, kde je intenzita UVB záření vysoká, proto volíme zářivky a žárovky s vysokou intenzitou. Na výhřev je možné použít i výhřevné kameny či kabely. Většina pouštních druhů přijímá vodu z potravy, ale i přes to je dobré umístit do terária misku s vodou. Přes noc necháme teplotu klesnout na pokojovou hodnotu, případně zvolíme žárovku s nižší intenzitou. Pro výhřev jsou vhodné i infračervené žárovky s červeným světlem. Úkryty můžeme vytvořit pomocí kamenů a kořenů, nebo si můžeme zakoupit různé jeskyně.

 

The desert biotope in a terrarium is usually made of sand, stones and roots. Sand is suitable for terrariums. Desert terrariums are usually heated in a range of 26 – 30 ° C with local heat spot more than 40 ° C (temperature depends on the species of animal). Almost all desert animals (except night ones) need UVB radiation. These species occur in places where the intensity of UVB radiation is high, therefore choose fluorescent lamps and high intensity bulbs. The heating stones or cables can be also used. Most of the desert species gets water from food, but bowl of water can be also placed in the terrarium. Allow the temperature to drop during night to room temperature or select a lower intensity bulb. Infrared lamps with red light are also suitable for heating. Shelters for animals can be created by using stones and roots or different caves can be bought.

Paludárium

Paludária jsou terária, která kombinují akvárium se souší. Výška vodního sloupce nebývá zpravidla příliš vysoká, neboť ne každý druh, který potřebuje vodní část, je dobrý plavec. Vždy je velmi důležité zajistit plynulý přechod z vodní části na souš. Paludária se používají pro želvy (tato terária jsou i nazývána želvária), ještěry, hady a žáby. Teplota výhřevu závisí na druhu chovaného zvířete.  Jako substrát se dá na dno nádrže použít akvarijní štěrk, na suchou část použijeme například lignocel. K filtraci můžeme použít terarijní i akvarijní filtry, z kterých můžeme vytvořit i efektní vodopády. Pokud budeme mít v teráriu živé rostliny, budou vodu čistit díky kořenovému systému. Frekvence čistění vody závisí na druhu a množství chovaných živočichů. Vhodné jsou také mlhovače, které dokáží navodit tu správnou atmosféru efektním mlžným oparem.

 

Paludariums are terrariums that combine the aquarium with land. The height of the water level is usually not too high as not every species that needs a water section is a good swimmer. It is always important to ensure a smooth transition from the water section to land. Paludariums are used for turtles (these terrariums are also called tortoise vivarium), lizards, snakes and frogs. The heating temperature depends on the type of breed animal. As a substrate gravel can be used on the bottom of the tank, for a dry part you can for example use lignocel. For filtration you can use both terrarium and aquarium filters, from which we can create spectacular waterfalls. If you have live plants in the terrarium, they will clean the water thanks to the root system. The frequency of water purification depends on the species and the number of animals. Suitable foggers can provide the right atmosphere with a spectacular haze.