Project Description

Kompaktní, ultrazvukový mlhovač a zvlhčovač vzduchu, ideální pro domácí mazlíčky, vyžadující vlhké prostředí
Nastavitelné množství vytvořené mlhy (až 250 ml za hodinu)
Flexibilní nastavitelná hadice v délce od 45cm do 150cm

V případě prázdné nádržky na vodu vypne ochrana přístroje chod zařízení
Kompatibilní s nejrůznějšími kryty, včetně vivárií, nádrží, klecí, terárií, akvárií, plastových / PVC / akrylových / skleněných nádrží

Ideální pro velké množství plazů a obojživelníků, včetně: agam, gekonů, hadů, želv, leguánů, ještěrek, chameleonů, žab, krabů …

Popis jednotlivých částí

(A) Základna zvlhčovače
(B) Zvlhčovací nádrž
(C) Flexibilní hadice s přísavkami

 

Popis mlhovače / zvlhčovače

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Umístěte základnu zvlhčovače (A) na snadno přístupné místo vedle terária nebo v jeho dosahu
2. Před použitím odšroubujte ventil na černém dnu nádržky zvlhčovače (B) a vypláchněte nádrž vodou s malým množstvím mýdla. Dostatečně vyplachujte čistou vodou tak dlouho, dokud nebude nádržka zcela zbavena mýdlového roztoku

3. Naplňte nádrž zvlhčovače (B) až do obsahu 2 litrů vody. Znovu zašroubujte ventil, dokud není dokonale utěsněný
4. Nasaďte nádrž zvlhčovače (B) na základnu (A). Zkontrolujte, že nádrž zvlhčovače je na základně správně nasazena
5. Nasaďte širší konec flexibilní hadice (C) na černé hrdlo nádrže zvlhčovače

6. Roztáhněte hadici (C) a umístěte její konec do terária/na horní nebo boční stranu terária. Nasaďte přísavky na hadici a přilepte je na stěnu terária
7. Připojte jednotku do elektrického proudu. Zapněte přepínač na zadní straně základny (A) do pozice Zapnuto. Nastavte otočný volič na přední straně jednotky na požadovaný výstup. Po nastavení intenzity může trvat několik sekund, než se výstup zvýší / sníží

Seznam součástí
1. Hlavní jednotka
2. Flexibilní hadice
3. Propojovací díl
4. Kryt nádržky
5. Přísavky
6. Nádrž na vodu

Základní parametry
Maximální výkon: 32 W
Napětí: 220V
Frekvence: 50 Hz
Maximální kapacita: 2,2 l
Maximální výstupní výkon 250 ml/h

 

 

Instalace

1. Umístěte zvlhčovač vodorovně na vhodné místo, vyjměte zásobník na vodu (6), odšroubujte kryt nádrže na vodu a naplňte ji vodou. Pamatujte, že teplota vody nesmí překročit 40°C. Po úplném naplnění vodou odstraňte kapky vody z nádržky a poté znovu nasaďte na hlavní jednotku (1) (viz obrázek 1)
2. Nasaďte Kryt nádržky (4) do horní části zásobníku vody tak, jak je znázorněno na obrázku 2
3. Připojte Propojovací díl (3) ke krytu nádržky (4) tak, jak je znázorněno na obrázku 3
4. Poté připojte Flexibilní hadici (2) k Propojovacímu dílu (3) tak, jak je znázorněno na obrázku 4
5. Nasaďte Přísavky na sklo (5) na Flexibilní hadici (2) podle obrázku 5 a nastavte vhodnou délku Flexibilní hadice
6. Instalujte Přísavky na boční nebo zadní stranu terária tak, jak je znázorněno na obrázku 6 a umístěte výstupní otvor Flexibilní hadice směrem dovnitř terária. Pokud je to možné, omezte ohýbání prodlužovací trubky. Její poškození může mít za následek nefunkční proudění vytvořené mlhy z mlhovače
7. Připojte jednotku k napájení 220/50Hz a zapněte přepínač na hlavní jednotce do polohy Zapnuto
8. Otočte ovládacím regulátorem pro výstup mlhy a nastavte intenzitu výstupu mlhy dle vlastních potřeb
9. Výrobek je vybaven bezpečnostním zařízením při nedostatku vody. Pokud je zásobník vody prázdný, senzor odpojí ventilátor a napájení transformátoru. Výsledkem je, že z flexibilní hadice nevychází žádná mlha a kontrolka se rozsvítí červeně. Pokud potřebujete pokračovat v činnosti přístroje, vypněte napájení a opět nalijte vodu do nádrže

 

 

Upozornění během provozu

1. Nenalévejte do nádrže horkou vodu, jejíž teplota je nad 40°C. Mohlo by dojít k deformaci a poškození jednotky motoru
2. Nenalévejte vodu přímo do Nádrže na vodu v případě, že je nádrž nasazena v Hlavní jednotce
3. Nevkládejte do nádrže kovové výrobky, chemikálie a čisticí prostředky

4. Vylejte vodu z nádrže v případě, že je okolní teplota nižší než 0°C. Mohlo by dojít k zamrznutí, což může způsobit poškození stroje
5. Nemanipulujte se zapnutým přístrojem, mohlo by dojít k nebezpečným nehodám
6. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte napájení a odpojte konektor

Bezpečnostní upozornění

1. Neodpojujte zástrčku mokrou rukou, může dojít k úrazu elektrickým proudem
2. V případě převržení přístroje jej nejprve vypněte z napájení a pak teprve navraťte do správné polohy
3. Základna přístroje nesmí být libovolně rozmontována, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
4. Síťový kabel nesmí být poškozen, ohýbán, přerušen nebo zkracován. Nezatěžujte ho těžkými předměty, nestahujte svorkami. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo vzniká nebezpečí požáru
5. Nedovolte dětem s přístrojem manipulovat
6. Tento přístroj je určen pouze pro vnitřní použití
7. Napájecí kabel nesmí být nahrazen neoriginálním příslušenstvím. Pokud je napájecí kabel poškozen, je nutné informovat výrobce nebo prodejce tohoto zařízení a nahradit ho originálním výrobkem se stejnou specifikací

 

Katalogové číslo:

007-52775 – RP Mlhovač Maxi 2,2L