Project Description

Ideální pro plazy a obojživelníky

Zvyšuje úroveň vlhkosti v teráriu

Tekoucí voda podporuje přirozené chování plazů

Včetně čerpadla

Snadné použití a údržba

BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ

Při použití zařízení je nutné dodržovat bezpečností opatření. Předejdete tak poškození výrobku a poranění. Je třeba dodržovat následující opatření:

  1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod a dodržujte všechny bezpečností pokyny a všechny důležité poznámky. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození přístroje.
  2. NEBEZPEČÍ – Pro vyhnutí se zasažením elektrickým proudem je důležité si uvědomit, že je při používání toho elektrického zařízení umístěna ve vodopádu voda. Žádná ze součástek není opravitelná uživatelem. Nepokoušejte se sami provádět opravy, zařízení odneste do autorizovaného servisu nebo jej zlikvidujte. POZNÁMKA: Jedinou mechanickou součástkou, vyžadující pravidelnou údržbu, je vrtulka, umístěná v čerpadlu.
  3. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
  4. Pokud zařízení nepoužíváte, chcete nasadit nebo sundat kterýkoliv z dílů, nebo se chystáte přístroj čistit, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za šňůru. Uchopte zástrčku a vyndejte ji ze zásuvky.
  5. Před ponořením rukou do vody, ve které se přístroj nachází, vždy nejdříve odpojte zástrčku tohoto i všech dalších ponorných spotřebičů.
  6. Čerpadlo musí být ponořeno do vody (maximální teplota vody 35 ° C / 95 ° F). Čerpadlo nesmí běžet nasucho.
  7. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen. Použití doplňků, které nejsou doporučeny, nebo nejsou prodávány výrobcem zařízení může vést k nebezpečné situaci a k poškození přístroje.
  8. Neinstalujte a neskladujte přístroj tam, kde by byl vystaven povětrnostním vlivům nebo teplotám pod bodem mrazu. Je určen pouze pro vnitřní použití.
  9. Nevystavujte spotřebič slunečnímu záření ani jej dlouhodobě nevystavujte nízkým teplotám.

Katalogové číslo:

007-52802 – RP Vodopád s čerpadlem 21×20,5x20cm